BEZPOSREDNIK.BG

Обяви без комисионни

• Искате ли обявата Ви да стигне директно до потенциалния си клиент?
• Искате ли да направите сделка без да плащате комисионна?
• Искате ли да спестите време и пари?

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

В следващите редове, ще Ви дадем информация за това какво представлява договора за наем и какви са неговите особености. Надяваме се да Ви бъдем полезни и помогнем да се чувствате по - уверени. Договорът за наем е уреден в Закона за задълженията и договорите. Там изрично са записани основните права и задължения както на наемателя, така и на наемодателя. Извън текста на закона страните включват в договора клаузите, които уреждат специфичните отношения помежду им. Когато се наема недвижим имот, стандартната практика е при подписване на договора за наем, наемателят да предплати първия месец от срока на договора както и да остави на наемодателя депозит в размер на един месечен наем. Този депозит има за цел да покрие евентуални неплатени суми за наеми, натрупани консумативни разходи за имота, както и нанесени вреди от наемателя на имота. При изтичане на срока или при прекратяване на договора, в случай, че наемателят е бил коректен и такива проблеми не са на лице, депозитът трябва да се върне от наемодателя на наемателя. За ваше улеснение сме показали бланков договор за наем на недвижим имот. Имайте предвид, че всяка сделка е уникална и използването на бланкови договори не е подходящо и не защитава вашите интереси. Целта ни е просто да видите как изглежда този вид договор и какво да очаквате.

Бланка------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, на ........................ год. между: ............................................................................................. от гр. ..............., с л.к. № ........................ / ...................г. изд. от МВР гр. ..............., ЕГН ............................, адрес :......................................................................................................................................, наричан, по- долу в договора “НАЕМОДАТЕЛ” И ............................................................................................. от гр. ..............., с л.к. № ........................ / ...................г. изд. от МВР гр. ..............., ЕГН ............................, адрес :......................................................................................................................................, наричан по- долу в договора “НАЕМАТЕЛ” се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА и СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ собствения си недвижим имот, а именно : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, заедно със намиращото се вътре обзавеждане, подробно описано в приемо-предавателен протокол който е неразделна част от настоящият договор, при месечен наем в размер на ......... /...................................../ евро.
Чл.2. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ ще заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечен наем в размер на .............. /................................./ евро от ...... до ....... - то число на текущия месец срещу разписка в наетото помещение.
/2/ При подписването на договора наемателят заплаща на наемодателя първия месечен наем и депозит в размер на ..............(.....................................) евро, който при прекратяване на договора ако са налице вреди и/или неуредени консумативни сметки ще послужи за изплащането им или се възстановява на Наемателя, ако няма неиздължени сметки и/ или вреди върху имота и/или обзавеждането, в три дневен срок от освобождаването на наетото помещение. В случай, че вредите надхвърлят стойността на депозита, наемателят дължи на Наемодателя цялата им стойност.
Чл.3. Договорът се сключва за срок от .... /.........../ години, считано от ........................... г. /......................................................./ г.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава наема ежемесечно в определения срок по посочения в чл.2 начин.
Чл.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не пречи на НАЕМАТЕЛЯ да ползва имота за срока на договора, съобразно нуждите си и при условията по този договор и да не влизат в имота, до като договорът за наем не се прекрати, без присъствието на НАЕМАТЕЛЯ или негови представители.
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на наемателя при нужда.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.7. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава: А/ Да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ определената наемна цена по чл.1 и в посочения срок по чл.2 от този договор. Б/ Да не извършва в имота дейност, забранена от законите на страната. В/ Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи / ток, вода, парно, телефон, и др./, както и разходите, произтичащи от ползването на имота към етажната собственост. Г/ Да представя документи доказващи плащането на разходите по точка “В” ежемесечно при заплащане на наема. ; Д/ Да извършва за своя сметка всички поправки и ремонти, появили се от ползването. Е/ Да се грижи за имота с грижата на “добър стопанин” като спазва всички санитарно-хигиенни, противопожарни, полицейски и други изисквания. Ж/ Да не уврежда имота и/или обзавеждането при ползването сам или чрез други лица.
Чл 8. След изтичане срока на договора НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предаде имота и обзавеждането, предмет на договора във вида, в който е получен с приемо – предавателен протокол; почистен, с платени наем и разписки(платежни документи) за платени консумативни разходи до датата на предаването му.
Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва промени и основни ремонти в имота без изричното писмено съгласие на наемодателя.
Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота под никаква форма.

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. Договорът се прекратява : А/с изтичането му Б/ при не плащането на повече от един месечен наем В/ при нарушаване на задълженията по договора Г/ при не платени консумативни разходи, надвишаващи стойността на депозита по чл.2 ал.2.
Чл.12 Договорът може да бъде прекратен с писмено предизвестие от една от двете страни до другата направено най – малко ............ месеца преди прекратяването.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. Споровете по настоящия договор ще се решават по предвидения в закона ред.
Чл.14. Всички промени в условията по този договор ще се извършват писмено с анекси към него, подписани от двете страни.
Чл.15. Съобщенията ще се изпращат на посочените адреси за кореспонденция и ще се считат връчени ако страните не се намират на тях.
Чл.16. След изтичане на срока на договора той може да бъде продължен за още ......... години при постигане на писмено съгласие между страните.
Чл.17. Имотът и обзавеждането, предмет на този договор ще бъдат предадени с приемо-предвателен протокол, неразделна част от настоящия договор, с оглед състоянието им, подписан от страните. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото гражданско законодателство в Република България. Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ: .……………………                НАЕМАТЕЛ:………………………

Край на бланката ------------------------------------------------------------------------------------------

1. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВА НАЕМОДАТЕЛЯ И КАКВИ СА НЕГОВИТЕ ИНТЕРЕСИ.

Ако сте наемодател трябва да знаете, че това далеч не е толкова лесно, колкото изглежда. Вие имате няколко основни задачи :

- НАМИРАНЕ НА НАЕМАТЕЛ. За да намерите наемател, който да плаща наема редовно и да не се изнесе след няколко месеца трябва да определите подходящия наем. Нашият съвет е да не искате наем, който е много по - голям от средния за района. Не забравяйте, че вашият интерес е да получавате наем всеки месец, и че всеки месец без наем Вие губите пари. Определете цената така, че максимум един месец да е срока за намиране на наемател. Какъв е смисъла да искате 100 евро повече, а имотът ви да стои празен месеци наред.

- РЕДОВНО ПЛАЩАНЕ НА НАЕМ. Редовното и навременно плащане на наема е сигнал за коректността на наемателя. Ако той започне да закъснява с плащането или Ви дава наема на части това не е добър сигнал. Това означава, че или наемът не е по възможностите му или има намерение да спре да плаща. И в двата случая Ви съветваме да не правите компромиси, а веднага да започнете да търсите нов наемател.

- РЕДОВНО ПЛАШАНЕ НА СМЕТКИ. Най – честите проблеми за наемодателите идват от натрупване на задължения за сметките. Освен, че могат да достигнат големи размери, тези пари са доста трудно събираеми. Съветваме Ви да прехвърлите партидите за ток, вода , парно, тел. и др. директна на името на наемателя като представите договора за наем . Това ще ви спести плащането на натрупаните от него задължения.

- ГРИЖА ЗА ИМОТА. Винаги, независимо дали имотът е обзаведен или не, Ви съветваме да подписвате с наемателя приемо – предавателен протокол, в който се описва подробно състоянието на имота и неговото обзавеждане, ако има такова. Това трябва да се прави и при наемането на имота и при напускането му. Този протокол ви дава възможност при напускане на наемателя да поискате от него да оправи вредите които е нанесъл или да Ви ги заплати.

2. ИНТЕРЕСИ НА НАЕМАТЕЛЯ

- Да не Ви изгонят преди да изтече срока на договора. Наемането на подходящ имот е трудна задача. Поради тази причина основният ви интерес трябва да бъде, да можете да ползвате имота за целия срок на договора. Единствената гаранция за това е да бъдете максимално точни в изпълнението на задълженията си.

- Ако сте наели имот, който е в лошо състояние и трябва да се ремонтира, Ви съветваме да поискате стойността на ремонта да бъде за сметка на наема. Все пак ремонтът, който ще извършетие ще бъде в полза на наемодателя дори и след вашето напускане. Ако правите скъпи и трайни подобрения на имота, сключете договор за по- дълъг срок. Ако срокът е повече от една година Ви съветваме да заверите договора пред нотариус и да го впишете в Агенцията по вписванията. По този начин си гарантирате оставане в имота независимо от това дали ще се смени собственика му.

- Да ползвате имота необезпокоявано. Има наемодатели, който просто не Ви оставят на мира. Постоянно идват в имота и ви пречат да се чувствате спокойно. Имайте предвид, че законът им забранява и не сте длъжни да се съобразявате с тях. Могат да дойдат да си получат наема, но нищо повече.

- Приемо - предавателен протокол. Винаги, независимо дали имотът е обзаведен или не, Ви съветваме да подписвате с наемателя приемо – предавателен протокол, в който се описва подробно състоянието на имота и неговото обзавеждане, ако има такова. Това трябва да се прави и при наемането на имота и при напускането м. По този начин можете да бъдете спокойни, че няма да бъдете несправедливо обвинени за вреди отнасящи се до имота или до обзавеждането му, които не са настъпили по ваша вина.